مطالعات پايه منابع آب

گزارشات دفتر مطالعات آبهاي سطحي

وضعيت بارندگي در ايستگاه هاي مبنا

وضعيت بارندگي در محدوده هاي مطالعاتي

وضعيت بارندگي روزانه

تعداد روزهاي باراني و توزيع بارش در ايستگاه هاي مبنا

رتبه بندي جمع ميزان بارش از مهر لغايت ماه مورد گزارش

رتبه بندي ميزان بارش در ماه مورد گزارش

رتبه بندي ميزان بارش در طول دوره آماري از مهر لغايت ماه مورد گزارش

وضعيت دما در ايستگاه هاي مبنا  

وضعيت تبخير در ايستگاه هاي مبنا

وضعيت جريان در رودخانه هاي معرف